Select Page

คำถาม 14. ทำไมต้องถวายสิบลด

การถวายสิบลดหรือถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราแก่พระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคริสตจักรแต่เป็นการสมัครใจ เป็นการสำแดงความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้า และการถวายสิบลดเป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระคำของพระเจ้า...