Select Page

อย่าหยุดทำสิ่งดี

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ. 12:9-14) { อย่าหยุดทำสิ่งดี } “มนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโต” มธ. 12:12 แนวคิด – พระเยซู รักษาคนมือลีบในวันสะบาโต ทั้งที่ธรรมบัญญัติ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า...