Select Page

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...

พระเจ้าร่วมงานกับเขา (มก. 16:20) “เพียงแต่รอเราลงมือทำตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:20){ พระเจ้าร่วมงานกับเขา } แนวคิด : • พระเจ้าทรงร่วมงานกับสาวก เพราะพวกเขา ทำตามคำสั่งของพระองค์ (ออกไป,เทศนา,สั่งสอน) ประยุกต์ใช้ : • พระเจ้าปรารถนาจะร่วมงานกับเราและสนับสนุนเรา ด้วยการอัศจรรย์...

เท้า (ยน. 13:12-20) “ปฏิบัติต่อเขาด้วยความถ่อมใจ เท่ากับกำลังกระทำต่อพระเยซูนั่นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 13:12-20) { เท้า } “เพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่าน ท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย” ยน. 13:14 แนวคิด : •...

ทำไมจึงกลัวนัก? (ลก. 8:22-25) “จงเข้ามาด้วยความเชื่อ ซึ่งแสดงออกมาเป็นถ้อยคำแห่งความหวัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 8:22-25){ ทำไมจึงกลัวนัก? } พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่า “พระอาจารย์ พระอาจารย์ เรากำลังจะจมน้ำตาย” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบ ลก. 8:24 แนวคิด : • ขณะที่สาวกกำลังเผชิญพายุ...

สว่าง ( ยน. 8:12) “วันนี้ชีวิตของเรายังส่องสว่างอยู่หรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 8:12) { สว่าง } พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ยน. 8:12 แนวคิด • พระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ว่า “ความสว่างของโลก” (มธ....