Select Page

ทรงทราบทุกสิ่ง ( ยน13:19) “พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:19) { ทรงทราบทุกสิ่ง } 19 เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น แนวคิด : – พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวก...