Select Page

พระคุณและความจริง (ยน. 1:17) “ขอบคุณพระเยซู ผู้นำพระคุณมาประทานแก่เรา และ นำความจริงมาสู่เรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:17) { พระคุณและความจริง } ยน.1:17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ประ‌ทาน​ธรรม‍บัญ‌ญัติ​นั้น​ทาง​โม‌เสส ส่วน​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง​มา​ทาง​พระ‍เยซู‍คริสต์ แนวคิด : – ธรรมบัญญัติ(ข้อสอบ) มาทางโมเสส...

คำเทศนา “สัจจะทำให้เป็นไท” ยน.8:31-32 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ข้าพเจ้าเชื่อ ถ้าพระเยซูทรงทำให้เราเป็นไท เราก็จะเป็นไทอย่างแท้จริง คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “สัจจะทำให้เป็นไท” ยน.8:31-32 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...