Select Page

สักขีพยาน (ยน. 1:7) “วันนี้มีใครบ้างไหม? ที่รู้ความจริงว่า พระเยซูช่วยได้จริงๆ และยินดีจะเป็นพยานให้พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:7) { สักขีพยาน } [[ แนวคิด ]] : – มนุษย์ธรรมดาจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดได้เล่า? – เด็กขอทานก็สามารถทำอะไรมหาเศรษฐีได้...