Select Page

กำแพงขวางความจริง ( ยน.9:28 ) “อย่าใจเราให้ผยองขึ้น จนไม่อาจได้ยินคำเตือนจากพระคำของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:28 ) { กำแพงขวางความจริง } 28 และเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่า “เอ็งเป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส แนวคิด : – คำถามชวนคิดของชายที่หายจากตาบอด ในข้อ 27...