Select Page

การสร้างสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า

สิ่งที่เราควรทำหลังรับเชื่อแล้ว สิ่งที่ควรทำเมื่อตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือ การแสวงหาการครอบครองหรือสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ โดยผ่านการอธิษฐาน การขอบพระคุณ การอ่านพระคัมภีร์และการนมัสการ หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการเฝ้าเดี่ยว...