Select Page

เป็นพยานเพื่อพระองค์ ( ยน.9:11) “เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อ เป็นพยานเพื่อพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:11) { เป็นพยานเพื่อพระองค์ } 11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปที่สระสิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสีย’ ข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตา จึงมองเห็นได้” แนวคิด : –...

เชื่อฟังไม่ยากเกินกำลัง ( ยน.9:7) “แล้วเขาก็พบความจริงว่า เชื่อฟังพระเจ้านี่คุ้มจริงๆ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:7) { เชื่อฟังไม่ยากเกินกำลัง } 7 แล้วตรัสสั่งเขาว่า “จงไปล้างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด” (สิโลอัมแปลว่า ใช้ไป) เขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้ แนวคิด : – พระเยซูตรัสสั่งชายตาบอดแต่กำเนิด...