Select Page

ไม่ว่าทุกข์หรือสุข (ยก. 5:13) “เมื่อทนทุกข์ จงอธิษฐาน เมื่อร่าเริงยินดี จงร้องเพลงสรรเสริญ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยก. 5:13) { ไม่ว่าทุกข์หรือสุข } “มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ” ยก. 5:13 แนวคิด : • พระคัมภีร์สอนว่า เมื่อทนทุกข์ จงอธิษฐาน เมื่อร่าเริงยินดี...

คำเทศนา กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก (2โครินธ์1:1-11) โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ: กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก ข้อพระคัมภีร์: 2โครินธ์1:1-11 ชุดคำเทศนา: 2โครินธ์ 1. สรรเสริญพระเจ้า 2. รับการหนุนใจจากพระเจ้า 3. หนุนใจผู้อื่นต่อไป 4....

คำสอนเรื่อง กุญแจเปิดสวรรค์ : ตอนที่ 4 สรรเสริญนมัสการพระเจ้า ตอนสอง โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 4 สรรเสริญนมัสการพระเจ้า ตอนสอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeysToOpenHeaven(ThaiMP3)/Keystoopenheaven4-Praiseworship2.mp3...