Select Page

ไม่มีใครเถียงได้ ( ยน.9:32 ) “ถ่อมใจลง เปิดใจออก ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:32 ) { ไม่มีใครเถียงได้ } 32 ตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้  แนวคิด : – ชายที่พระเยซูทรงรักษาให้ตายจากตาบอด ชวนให้พวกฟาริสี คิดใคร่ครวญดูว่า...

ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน ( ยน.9:16 ) “ชีวิตไร้ค่า ที่ยอมให้พระเจ้าทรงใช้ จะกลายเป็น ชีวิตที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:16 ) { ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน } 16 พวกฟาริสีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโต” แต่คนอื่นพูดว่า “คนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไร?” พวกเขาก็ขัดแย้งกัน แนวคิด : –...

เมื่อพระเยซูก่อปัญหา ( ยน.9:14) “เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตามมา สิ่งนั้นในที่สุดจะกลายเป็นพระพร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:14) { เมื่อพระเยซูก่อปัญหา } 14 วันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโต  แนวคิด : – ชายที่หายจากตาบอด กำลังเผชิญปัญหา เขากำลังถูกนำตัวไปสอบสวนในสภาแซนฮีดริน – ปัญหานี้...