Select Page

สุดค้ม!!! ( ยน.9:35 ) “ไม่มีการสูญเสียใดๆมากเกินไป เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับ จากการยืนยันเพื่อพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:35 ) { สุดค้ม!!! } 35 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อเปหิคนนั้นเสียแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่า “เจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือ” แนวคิด : – หลังจากที่ชายคนที่พระเยซูรักษาหายตาบอดแต่กำเนิด...