Select Page

ชั่วคราว หรือ ถาวร (2คร.4:17-18) “อะไรไม่ได้ดังใจ ก็จำไว้ว่า ไม่นานมันก็จะผ่านไปละ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (2คร.4:17-18) { ชั่วคราว หรือ ถาวร } “เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” 2คร....