Select Page

ไม่กระหายอีกเลย ( ยน.4:14) “เราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น จนน้ำที่ทำให้เราสดชื่นนั้น ทวีมากขึ้นจนพลุ่งขึ้นเป็นบ่อน้ำพุแล้วหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:14) { ไม่กระหายอีกเลย } 14แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” [แนวคิด] : – คนที่ดื่มน้ำที่พระเยซูให้...

วางใจ ( ยน.3:36) “วันนี้ เราวางใจ จนแสดงออกมาเป็นการเชื่อฟังพระเยซูแล้วหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:36) { วางใจ } 36ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา [แนวคิด] : – คนที่วางใจพระบุตร จะได้สิทธิรับชีวิตนิรันดร์ และ...

พระเจ้าสัตย์จริง ( ยน.3:33) ““วันนี้การแสดงออกของเรา กำลังถวายเกียรติแด่พระองค์ หรือ กำลังดูถูกพระองค์””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:33) { พระเจ้าสัตย์จริง } 33ผู้ที่รับคำพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่า พระเจ้าทรงสัตย์จริง  [แนวคิด] : – ใครที่เชื่อสิ่งที่พระเยซูบอก ก็แปลว่า เขากำลังบอกว่า พระเจ้าสัตย์จริง ไม่โกหก...

เจ้าวางใจในเราหรือ? (ยน. 9:35) “วันนี้ เราวางใจในพระองค์มากเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 9:35){ เจ้าวางใจในเราหรือ? } พระเยซูทรงได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่า “ท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือ?” ยน. 9:35 แนวคิด : • พระเยซูถามคำถามนี้...

วางใจพระองค์ (ยน. 10:38) “พระองค์ช่วยเราแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 10:38){ วางใจพระองค์ } “แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แม้ว่าท่านไม่วางใจในเรา ก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิด เพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา” ยน. 10:38 แนวคิด : • พระเยซู...