Select Page

โกหกเพื่อถวายเกียรติ ( ยน.9:24 ) “เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีของมารได้ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:24 ) { โกหกเพื่อถวายเกียรติ } 24 คนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สอง และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาป” แนวคิด : –...

หาเรื่องไม่เชื่อ ( ยน.9:18 ) “จงกลับใจเสียใหม่ อย่าพยายามหาเหตุผลที่จะไม่เชื่อ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:18 ) { หาเรื่องไม่เชื่อ } 18 พวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็น จนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมา แนวคิด : – หลังจากพวกฟาริสีความเห็นแตกออกเป็นกลุ่มๆ...

ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน ( ยน.9:16 ) “ชีวิตไร้ค่า ที่ยอมให้พระเจ้าทรงใช้ จะกลายเป็น ชีวิตที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:16 ) { ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน } 16 พวกฟาริสีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโต” แต่คนอื่นพูดว่า “คนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไร?” พวกเขาก็ขัดแย้งกัน แนวคิด : –...

เมื่อพระเยซูก่อปัญหา ( ยน.9:14) “เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตามมา สิ่งนั้นในที่สุดจะกลายเป็นพระพร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:14) { เมื่อพระเยซูก่อปัญหา } 14 วันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโต  แนวคิด : – ชายที่หายจากตาบอด กำลังเผชิญปัญหา เขากำลังถูกนำตัวไปสอบสวนในสภาแซนฮีดริน – ปัญหานี้...

ด้วยวิธีของพระองค์ ( ยน.9:6) “อธิษฐาน พึ่งพระเจ้า ทำส่วนของเราอย่างสัตย์ซื่อ แล้ววางใจ รอคอยพระองค์ตอบด้วยวิธีของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:6) { ด้วยวิธีของพระองค์ } 6 เมื่อตรัสดังนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดิน แล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด แนวคิด : – เมื่อพระเยซูบอกสาวกว่าต้องทำพระราชกิจของพระเจ้า...