Select Page

เท้า (ยน. 13:12-20) “ปฏิบัติต่อเขาด้วยความถ่อมใจ เท่ากับกำลังกระทำต่อพระเยซูนั่นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 13:12-20) { เท้า } “เพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่าน ท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย” ยน. 13:14 แนวคิด : •...