Select Page

บนกางเขน (มก. 15:24-32) “เหตุผลเดียวที่ พระเยซูคริสต์ ทรงยอมทนรับคำเยาะเย้ยถางถาง รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส ก็เพราะว่า “พระองค์รักฉัน””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:24-32){ บนกางเขน } “ขอเชิญพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ พวกเราจะได้เห็นและเชื่อ” และสองคนนั้นที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ มก. 15:32 แนวคิด >>>...

บทความพิเศษ “หยุดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ของการเคยล่วงประเวณี”

เราแต่ละคนเคยผิดพลาดไปในหลายอย่าง และความพลาดเหล่านั้นมักส่งผลกระทบต่อเราเสมอไม่มากก็น้อย สำหรับบางคนที่เคยผิดพลาดในการล่วงประเวณี ผลนั้นมักรุนแรงและอาจต่อเนื่องมาจนถึงชีวิตของเราในปัจจุบัน ผลของความผิดพลาดนั้นอาจทำให้เกิด • ผลกระทบต่อครอบครัว...

การล่วงประเวณี ( รม. 6:5) “ถ้าเราตั้งใจจะกลับใจจริงๆ พระเจ้าจะประทานทางออกให้อย่างแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( รม. 6:5) { การล่วงประเวณี } “อาหารมีไว้สำหรับท้อง และท้องก็สำหรับอาหาร” แต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไป ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า...

ใจแข็งกระด้าง (ลก. 14:1-6) “เมื่อเราปรารถนาให้พระเจ้ากระทำอย่างไรกับเรา เราก็ควรปรารถนาให้พระเจ้ากระทำเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 14:1-6) { ใจแข็งกระด้าง } พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสะบาโตหรือ?” ลก. 14:5 แนวคิด – ผู้นำฟาริสีเชิญพระเยซูไปทานอาหารที่บ้าน...

ตายเพราะขาดวินัย

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สภษ. 5) { ตายเพราะขาดวินัย } “เขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิต และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงหลงเจิ่นไป” สภษ. 5:23 แนวคิด – พ่อผู้มีปัญญา สอนลูกเพื่อจะฉลาด ไม่โง่และไม่ตาย (ข้อ1-2) ว่า –...