Select Page

ขอบพระคุณพระเยซู (ยน. 1:14) “พระเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:14) { ขอบพระคุณพระเยซู } ยน.1:14 “พระ‍วาทะ​ได้​ทรง​บัง‍เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม‍กลาง​เรา บริ‌บูรณ์​ด้วย​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​เห็น​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์...

เกิดจากพระเจ้า (ยน. 1:13) “พระองค์เมตตาเรา ทรงเลือกเรา ทรงกระทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี้เพื่อเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:13) { เกิดจากพระเจ้า } [[ แนวคิด ]] : >> ฐานะการเป็นลูกของพระเจ้า – ไม่ได้เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นฝ่ายวิญญาณ – ไม่ได้เกิดจาก การสืบสายเลือดทางกายภาพ แต่ เกิดจากสืบสายเลือดทางฝ่ายวิญญาณ...

ลูกของพระเจ้า (ยน. 1:12) “เราควรทำตัวให้สมกับที่เป็นลูกของพระเจ้า ให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:12) { ลูกของพระเจ้า } [[ แนวคิด ]] : ??? มนุษย์ผู้ต่ำต้อยและชั่วช้า จะต้องทำอย่างไร จึงได้สิทธิเป็นลูกของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ? >>> เฉลย : ไม่มีทางเป็นไปได้เลย...