Select Page

คำเทศนา “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

เมื่อเราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธิ์อำนาจและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะปรากฏในชีวิตของเราอย่างชัดเจน คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง  ...