Select Page

คำถาม 8. เคยเป็นร่างทรงมาก่อนต้องทำอย่างไร

บางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราก่อนเรารับเชื่อให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราอาจจะเกี่ยวข้องกับหรือผูกพันกับวิญญาณต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาก่อน โดยทั่วไปเมื่อเราได้รับเชื่อแล้วเราเปรียบเสมือนผู้ที่เกิดใหม่...