Select Page

การงานของเนื้อหนัง ( กท. 5:19-21) “ไม่มีวันมีความสุขแท้ได้ หากยังปล่อยตัว ปล่อยใจ ตามความต้องการของเนื้อหนัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( กท. 5:19-21) { การงานของเนื้อหนัง } “การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า...

คำถาม 6. ควรทำอย่างไรกับเครื่องรางหรือรูปเคารพ

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่ พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ...