Select Page

ยินดีต้อนรับ (ยน. 1:38-39) “อย่ารอเนิ่นช้าอีกต่อไปเลย พระองค์พร้อมที่จะต้อนรับเราด้วยความรักอันแสนอบอุ่นของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:38-39) { ยินดีต้อนรับ } ยน.1:38-39 38พระ‍เยซู​ทรง​เหลียว​กลับ​มา​และ​เห็น​เขา​ตาม​พระ‍องค์​ไป จึง​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ท่าน​หา​อะไร” และ​เขา​ทั้ง‍สอง​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “รับ‌บี (ซึ่ง​แปล‍ว่า​อา‌จารย์)...