Select Page

อยากรับใช้ ( 1ทธ. 3:1) “จงทำอย่างสุดกำลังเถิด…เพราะในสวรรค์ไม่มีงานรับใช้พระเจ้าให้เราทำแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ทธ. 3:1) { อยากรับใช้ } “คำกล่าวนี้สัตย์จริง คือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ” 1ทธ. 3:1 แนวคิด – ความปรารถนาอยากรับใช้พระเจ้า เป็นความปรารถนาที่ประเสริฐ...