Select Page

อยากได้ ( 1ทธ. 6:6-10) “วันนี้ เงินกับพระเจ้า อะไรสำคัญกว่ากัน?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ทธ. 6:6-10) { อยากได้ } “เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย” 1ทธ. 6:10 แนวคิด – 1ทธ. 6:7...