Select Page

วันที่พระเจ้าประกอบกิจ ( มลค. 3:17-18) “จะมีวันที่พระองค์ทรงประกอบกิจ แล้วความเป็นธรรมจะเกิดขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มลค. 3:17-18) { วันที่พระเจ้าประกอบกิจ } “แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรม ระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่ง” มลค. 3:18 แนวคิด : – ในวันนี้...