Select Page

ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:8) { ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์ } “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” รม. 5:8 แนวคิด – มนุษย์ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน...