Select Page

บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ ( ยน.4:12) “พระองค์สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ด้วยวิธีและรูปแบบ ที่เกินกว่าความเข้าใจของเราได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:12) { บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ } 12ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย”  [แนวคิด] : หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ อาจจะกำลังคิดว่า...

แผนของพระเจ้า (2พศด. 34:1-7) “อย่ามัวแต่กลัว มัวกังวล กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ เพราะ ทั้งหมดอยู่ในแผนของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (2พศด. 34:1-7) { แผนของพระเจ้า } “พระองค์ยังทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาของพวกเขาและทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม” 2พศด. 34:5 แนวคิด : • 300 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อิสราเอลถูกแยกออกเป็น 2...

เตือนแล้วไม่ฟัง ( ยรม. 36:27-32) “การตักเตือนของพระเจ้า ความเข้มงวดของพระองค์ก็น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 36:27-32) { เตือนแล้วไม่ฟัง } “เราจะลงโทษท่านและเผ่าพันธุ์ของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความผิดบาปของพวกเขา เราจะนำเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราได้ประกาศลงโทษเขา แต่เขาไม่ฟังนั้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุงเยรูซาเล็ม...