Select Page

ทรงทราบทุกสิ่ง ( ยน13:19) “พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:19) { ทรงทราบทุกสิ่ง } 19 เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น แนวคิด : – พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวก...

ฆ่าตัวตาย (มธ.27:3-10) “เมื่อทำผิด อย่าเพียงแค่เสียใจ แต่จงกลับใจ หยุดทำสิ่งไม่ถูกต้อง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ.27:3-10){ ฆ่าตัวตาย } ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า “พวกเขารับเงินสามสิบเหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้น ที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้ ” มธ. 27:9 แนวคิด – ยูดาส...