Select Page

บทเรียน “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด” อฟ.6:10-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

จง​รับ​ยุทธ​ภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ต่อ​สู้​ใน​วันอัน​ชั่ว​ร้ายนี้​ได้ คำสอน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด” อฟ.6:10-18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...