Select Page

ระวัง!!! ขโมย ( มธ. 13:19) “อย่ายอมให้พระคำของพระเจ้าผ่านเลยไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 13:19) { ระวัง!!! ขโมย } “เมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทาง” มธ. 13:19 แนวคิด –...

ลาภใหญ่ (กจ. 26:1-3) “ไม่ว่าสถานการณ์ของเราในวันนี้จะเป็นเช่นไร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 26:1-3) { ลาภใหญ่ } “ท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้า ข้าพระบาทถือว่า เป็นลาภใหญ่ที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทวันนี้ ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้น” กจ. 26:2 แนวคิด : – ขณะนี้...