Select Page

ไม่สำคัญ ( ยน.4:21) “บางอย่างมนุษย์คิดว่าสำคัญ แต่เป็นเรื่องไร้สาระในสายพระเนตรของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:21) { ไม่สำคัญ } 21พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด คงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดา เฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็ม [แนวคิด] : – พระเยซูชี้ให้หญิงที่บ่อน้ำเห็นว่า...

เรียกให้สนใจ ( ยน.4:8-9) “อาจเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่เรากำลังเจอในวันนี้ เกิดขึ้นเพื่อเรียกเราให้หันกลับไปจดจ่อที่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:8-9) { เรียกให้สนใจ } 8ขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง 9หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย” (เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย)  [แนวคิด] :...

หลักการพิพากษา (ยน. 3:19-21) “ถ่อมใจ มาหาพระองค์ ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์กันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:19-21) { หลักการพิพากษา } 19หลัก​การ​พิพาก‌ษา​มี​อย่าง‍นี้ คือ​ความ​สว่าง​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​แล้ว แต่​มนุษย์​ได้​รัก​ความ​มืด​มาก‍กว่า​รัก​ความ​สว่าง เพราะ​กิจ‍การ​ของ​เขา​เลว‍ทราม...

ข้าพเจ้าเชื่อ (ยน. 3:9-10) “เราผู้มีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้าง เราจะเผชิญเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ อย่างไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:9-10) { ข้าพเจ้าเชื่อ } 9นิ‌โค‌เด‌มัส​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “เหตุ‍การณ์​อย่าง​นี้​จะ​เป็น​ไป​อย่าง‍ไร​ได้” 10พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​เป็น​อา‌จารย์​ของ​ชน​อิส‌รา‌เอล...

ใส่ใจ (ยน. 2:18-21) “วันนี้เรากำลังเอาใจใส่กับภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำหรือไม่?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:18-21) { ใส่ใจ } 18พวก‍ยิว​จึง​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “ท่าน​จะ​แสดง​หมาย‍สำ‌คัญ​อะไร​ให้​เรา​เห็น​ว่า ท่าน​มี​อำ‌นาจ​กระ‌ทำ​การ​เช่น‍นี้​ได้” 19พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “ถ้า​ทำ‌ลาย​วิหาร​นี้​เสีย...