Select Page

พระเยซูทรงยิ่งใหญ่ ( ยน.3:31) “ทรงสละทุกสิ่งเพื่อช่วยเราพ้นตาย สรรเสริญพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:31) { พระเยซูทรงยิ่งใหญ่ } แนวคิด : – ผู้เขียนพระธรรมยอห์นให้เหตุผลที่พระเยซู สมควรได้รับเกียรติทั้งสิ้น เพราะพระเยซูมาจากสวรรค์ ย่อมเหนือกว่าผู้ที่ไม่ได้มาจากสวรรค์...

ถวายเกียรติ ( ยน.3:30) “วันนี้สิ่งที่เราทำ คนตบมือให้ใคร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:30) { ถวายเกียรติ } 30พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” แนวคิด : – ยอห์น ชายผู้ไม่ให้ความสำคัญความยิ่งใหญ่ของตัวเองเลย แต่ใส่ใจอย่างเดียวคือความยื่งใหญ่ของพระเยซู –...

เพื่อนเจ้าบ่าว (ยน. 3:29) “การรับใช้พระเจ้า คือ การทำให้คนติดตามและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:29) { เพื่อนเจ้าบ่าว } 29ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้ว [แนวคิด] :...

ยึดมั่นภารกิจ (ยน. 3:28) “อย่าหวั่นไหว เดินต่อไป ทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำนั้นให้สำเร็จ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:28) { ยึดมั่นภารกิจ } 28ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ [แนวคิด] : – แม้ดูเหมือนจะถูกยุ...

กองเชียร์ (ยน. 3:25) “พระเจ้าทรงสามารถ ใช้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่ดี เพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เสมอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:25) { กองเชียร์ } 25เกิด​การ​โต้‍เถียง​กัน​ขึ้น ระหว่าง​สา‌วก​ของ​ยอห์น​และ​ยิว​ผู้‍หนึ่ง เรื่อง​การ​ชำระ​มล‌ทิน [แนวคิด] : – เมื่อทุกอย่างกำลังไปได้สวย กองเชียร์ก็เริ่มทำงาน –...