Select Page

คำเทศนา “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ยน.16:5-15 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง “พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้ทรงสถิตในเรา พระองค์มาเพื่อพิสูจน์ให้โลกนี้เห็นว่า มารซาตานพ่ายแพ้แล้ว...