Select Page

เริ่มได้เลย (ยน. 1:29) “ที่เราจะเป็นพยานเพื่อพระองค์ได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:29) { เริ่มได้เลย } ยน.1:29 วัน​รุ่ง‍ขึ้น​ยอห์น​เห็น​พระ‍เยซู​กำ‌ลัง​เสด็จ​มา​ทาง​ท่าน ท่าน​จึง​กล่าว​ว่า “จง​ดู​พระ‍เมษ‌โป‌ดกของ​พระ‍เจ้า ผู้​ทรง​รับ​ความ​ผิด‍บาป​ของ​โลก​ไป​เสีย [แนวคิด] : – ยอห์น...

3 โกหก ( 1ยน. 1:5-10) “เลิกและลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ยน. 1:5-10) { 3 โกหก } “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1ยน. 1:9 แนวคิด 3 โกหก โกหก 1 : พูดว่า “สนิทกับพระเจ้า”...