Select Page

ไม่มีใครเถียงได้ ( ยน.9:32 ) “ถ่อมใจลง เปิดใจออก ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:32 ) { ไม่มีใครเถียงได้ } 32 ตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้  แนวคิด : – ชายที่พระเยซูทรงรักษาให้ตายจากตาบอด ชวนให้พวกฟาริสี คิดใคร่ครวญดูว่า...

กำแพงขวางความจริง ( ยน.9:28 ) “อย่าใจเราให้ผยองขึ้น จนไม่อาจได้ยินคำเตือนจากพระคำของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:28 ) { กำแพงขวางความจริง } 28 และเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่า “เอ็งเป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส แนวคิด : – คำถามชวนคิดของชายที่หายจากตาบอด ในข้อ 27...

โกหกเพื่อถวายเกียรติ ( ยน.9:24 ) “เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีของมารได้ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:24 ) { โกหกเพื่อถวายเกียรติ } 24 คนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สอง และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาป” แนวคิด : –...

ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน ( ยน.9:16 ) “ชีวิตไร้ค่า ที่ยอมให้พระเจ้าทรงใช้ จะกลายเป็น ชีวิตที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:16 ) { ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน } 16 พวกฟาริสีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโต” แต่คนอื่นพูดว่า “คนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไร?” พวกเขาก็ขัดแย้งกัน แนวคิด : –...

ปกป้องพระเยซู ( ยน.9:15 ) “สิ่งที่เราทำเพื่อพระเยซู แม้จะเล็กน้อย แม้จะไม่มีใครเห็น แต่พระเยซูทรงทราบ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:15 ) { ปกป้องพระเยซู } 15 พวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไร เขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่า “ท่านเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็น”  แนวคิด : – เมื่อพวกยิว...