Select Page

การฟังเสียงพระเจ้า

ถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจ วันนี้มาคุยเรื่อง การฟังเสียงพระเจ้า ผมใช้คำว่า ฟังเสียงพระเจ้า ท่านจะไม่เดินผิดเส้นทาง เพราะมีบางเรื่องที่พระเจ้าอยากทำแต่ เราไม่อยากทำ เช่น เปาโลอยากประกาศกับคนยิว ตายเพื่อยิว เเต่พระเจ้าใช้ท่านไปประกาศกับคนต่างชาติ จึงให้ชาวมาซิโดเนียมาเข้าฝัน...