Select Page

พระเจ้าไม่มีวันเลิกรักฉัน

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 8:37-39)  { พระเจ้าไม่มีวันเลิกรักฉัน } “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” รม. 8:37 แนวคิด – ไม่มีอะไรทำให้พระเจ้าเลิกรักเราได้ (ข้อ38-39) ดังนั้น...