Select Page

ข่าวแสนประเสริฐ (มก. 16:15-16) “จงประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่มนุษย์ทุกคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:15-16){ ข่าวแสนประเสริฐ } “ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” มก. 16:16 แนวคิด : – กติกาใหม่(พันธสัญญาใหม่) หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือ o ใครเชื่อ และ รับบัพติศมา...