Select Page

จะเห็นได้มากกว่านี้อีก (ยน. 1:50) “เวลาผ่านไปก็จะมีประสบการณ์ ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรา เพียงแต่เราจะยึดความเชื่อไว้ให้มั่นไม่หวั่นไหว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:50) { จะเห็นได้มากกว่านี้อีก } ยน.1:50 พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เพราะ​เรา​บอก​ท่าน​ว่า เรา​เห็น​ท่าน​อยู่​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​นั้น​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ท่าน​จะ​ได้​เห็น​เหตุ‍การณ์​ใหญ่‍กว่า​นั้น​อีก” [แนวคิด] :...

พบแล้ว (ยน. 1:45) “วันนี้เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:45) { พบแล้ว } ยน.1:45 ฟีลิป​ไป​หา​นา‌ธา‌นา‌เอล​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​โม‌เสส​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​หนัง‌สือ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ และ​ที่​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ถึง คือ พระ‍เยซู...

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...