Select Page

พระคุณและความจริง (ยน. 1:17) “ขอบคุณพระเยซู ผู้นำพระคุณมาประทานแก่เรา และ นำความจริงมาสู่เรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:17) { พระคุณและความจริง } ยน.1:17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ประ‌ทาน​ธรรม‍บัญ‌ญัติ​นั้น​ทาง​โม‌เสส ส่วน​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง​มา​ทาง​พระ‍เยซู‍คริสต์ แนวคิด : – ธรรมบัญญัติ(ข้อสอบ) มาทางโมเสส...