Select Page

พระผู้ช่วย (ยน. 3:17) “เมื่อเรามาพบผู้ช่วยกู้ เราก็แค่ร้องขอความช่วยเหลือแล้วเต็มใจให้เขาช่วยเท่านั้นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:17) { พระผู้ช่วย } 17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​พระ‍บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก มิ‍ใช่​เพื่อ​พิพาก‌ษา​ลง​โทษ​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ‍บุตร​นั้น [แนวคิด] : –...

ขอบพระคุณพระเยซู (ยน. 1:14) “พระเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:14) { ขอบพระคุณพระเยซู } ยน.1:14 “พระ‍วาทะ​ได้​ทรง​บัง‍เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม‍กลาง​เรา บริ‌บูรณ์​ด้วย​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​เห็น​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์...