Select Page

รับใช้พระเจ้า (ฮบ. 9:13-14) “เราก็มาทำสิ่งดี สิ่งที่พระเยซูชื่นใจ มารับใช้พระเยซูผู้แสนดีของเรากันดีกว่า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 9:13-14) { รับใช้พระเจ้า } “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด...