Select Page

พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของฉัน (ยน. 1:49) “วันนี้ เรามีท่าทีเหมือนใคร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:49) { พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของฉัน } ยน.1:49 นา‌ธา‌นา‌เอล​ทูล​ตอบ​พระ‍องค์​ว่า “รับ‌บี พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า พระ‍องค์​ทรง​เป็น​กษัตริย์​ของ​ชน‍ชาติ​อิส‌รา‌เอล” [แนวคิด] : –...

รู้จักอย่างดี (ยน. 1:47-48) “พระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ก่อนที่เราจะรู้จักกับพระองค์ ก่อนที่เราจะมาหาพระองค์เสียอีก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:47-48) { รู้จักอย่างดี } ยน.1:47-48 47พระ‍เยซู​ทรง​เห็น​นา‌ธา‌นา‌เอล​มา​หา พระ‍องค์​จึง​ตรัส​ถึง​เรื่อง​ของ​ตัว‍เขา​ว่า “ดู‍เถิด ชน​อิส‌รา‌เอล​แท้ ใน​ตัว​เขา​ไม่​มี​อุบาย” 48นา‌ธา‌นา‌เอล​ทูล​ถาม​พระ‍องค์​ว่า...

เพื่อพระเยซู (ยน. 1:35-37) “แม้สมาชิกในคริสตจักรของเราไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่แผ่นดินของพระเจ้าแผ่กว้างยิ่งขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:35-37) { เพื่อพระเยซู } ยน.1:35-37  35รุ่ง‍ขึ้น​อีก​วัน‍หนึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ยืน​อยู่​กับ​สา‌วก​ของ​ท่าน​สอง​คน 36และ​ท่าน​มอง‍ดู​พระ‍เยซู​ขณะ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ดำ‌เนิน​และ​กล่าว​ว่า...

เห็นแล้วบอกต่อ (ยน. 1:34) “อย่ารอช้าที่จะบอกใครๆเรื่องของพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:34) { เห็นแล้วบอกต่อ } ยน.1:34 และ​ข้าพ‌เจ้า​ก็​ได้​เห็น​แล้ว​และ​ได้​เป็น​พยาน​ว่า พระ‍องค์​นี้​แหละ​เป็น​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า [แนวคิด] : – ยอห์นเห็นแล้ว ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนพระเยซู...

คนนี้แหละ (ยน. 1:33) “อยากจะมีชีวิตใหม่ เชิญมาหาพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:33) { คนนี้แหละ } ยน.1:33 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ไม่​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เจ้า​เห็น​พระ‍วิญ‌ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​บน​ผู้‍ใด...