Select Page

แผนเหนือฉั้น (กจ. 9:19-30) “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:19-30){ แผนเหนือฉั้น } “แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24 แนวคิด : ??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว...

เชื่ออย่างเข้าใจ (ยน. 2:8-22) “พระคำของพระเจ้า ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเชื่อได้อย่างไร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:8-22){ เชื่ออย่างเข้าใจ } “เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้ และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้น” ยน. 2:22 แนวคิด : •...

เท้า (ยน. 13:12-20) “ปฏิบัติต่อเขาด้วยความถ่อมใจ เท่ากับกำลังกระทำต่อพระเยซูนั่นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 13:12-20) { เท้า } “เพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่าน ท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย” ยน. 13:14 แนวคิด : •...

กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ (มก. 1:21-28) “ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 1:21-28){ กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ } “คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์” มก. 1:22 แนวคิด : • คำสอนของพระเยซู และ พวกธรรมาจารย์ >>>...

ทำไมจึงกลัวนัก? (ลก. 8:22-25) “จงเข้ามาด้วยความเชื่อ ซึ่งแสดงออกมาเป็นถ้อยคำแห่งความหวัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 8:22-25){ ทำไมจึงกลัวนัก? } พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่า “พระอาจารย์ พระอาจารย์ เรากำลังจะจมน้ำตาย” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบ ลก. 8:24 แนวคิด : • ขณะที่สาวกกำลังเผชิญพายุ...