Select Page

ทรงทราบทุกสิ่ง ( ยน13:19) “พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:19) { ทรงทราบทุกสิ่ง } 19 เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น แนวคิด : – พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวก...

เป็นพยานเพื่อพระองค์ ( ยน.9:11) “เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อ เป็นพยานเพื่อพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:11) { เป็นพยานเพื่อพระองค์ } 11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปที่สระสิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสีย’ ข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตา จึงมองเห็นได้” แนวคิด : –...

ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ ( ยน.9:3) “เลิกท้อแท้ใจกับอดีตที่ผ่านมา แต่จงมองหา ปัจจุบันและอนาคต ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:3) { ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ } 3 พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา  แนวคิด : – พระเยซูตอบพวกสาวก สำหรับคำถามที่ว่า...

พระบิดาส่งมา ( ยน.5:23) “เราไม่อาจถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ หากเราไม่เชื่อวางใจในสิ่งพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:23) { พระบิดาส่งมา } 23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตร เหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา แนวคิด : –...

บุตรของพระเจ้า ( ยน.5:19) “ไม่ทำตามใจปรารถนาของตัวเอง และ สมควรทำสิ่งที่ดี เหมือนอย่างที่พระบิดาของเราทรงกระทำ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:19) { บุตรของพระเจ้า } 19 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย...