Select Page

ในพระเยซู (อฟ.1:7) “ถ้าเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับที่เชื่อเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( อฟ. 1:7) { ในพระเยซู } “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” อฟ. 1:7 แนวคิด – สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรา อยู่ในพระเยซูคริสต์...

ทำได้โดยพระเจ้า (ฟป. 2:13)

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฟป. 2:13) { ทำได้โดยพระเจ้า } “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” ฟป. 2:13 แนวคิด – ศาสนาสอนให้เราทำดี บางทีเราก็อยากทำ...

พระเจ้าไม่จดจำสิ่งที่เราผิดพลั้งไป

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:20-21) { พระเจ้าไม่จดจำสิ่งที่เราผิดพลั้งไป } “เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น” รม. 5:20 แนวคิด –...

ข้าพเจ้าเชื่อ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 1:3-4) { ข้าพเจ้าเชื่อ } “แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” รม. 1:4 แนวคิด –...