Select Page

ไม่รู้จักพระองค์ (ยน. 1:10) “วันนี้ คุณลงทุนเวลามากเพียงใด เพื่อรู้จักกับพระองค์มากขึ้นอีกนิด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:10) { ไม่รู้จักพระองค์ } [[ แนวคิด ]] : – พระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่ในโลกที่พระองค์ทรงสร้าง แต่มนุษย์โลกไม่รู้จักพระองค์ เพราะ 2 สาเหตุ 1. มนุษย์ไม่มีทางรู้จักกับพระเจ้าได้ ถ้าพระองค์ไม่เปิดเผยให้เขารู้ 2....

สิ้นพระชนม์ (มก. 15:33-41) “วันนี้โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราได้รับการชำระพ้นบาปแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:33-41){ สิ้นพระชนม์ } “แล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนม์” มก. 15:37 แนวคิด >>> ประยุกต์ใช้ : – มก. 15:33 เมื่อถึงเวลาเที่ยงก็เกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง...

พระเยซูช่วยได้ (กจ. 9:32-35) “คนมากมายจำเป็นต้องได้ยินคำพูดที่เพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขาจากปากของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:32-35){ พระเยซูช่วยได้ } เปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” กจ. 9:34 แนวคิด : • ไอเนอัส ป่วยเป็นอัมพาตมา 8 ปี...

ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ ( รม. 6:5) “เราไม่ได้เป็นทาสบาป ที่ต้องทำตามคำสั่งของบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( รม. 6:5) { ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ } “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์” รม. 6:5 แนวคิด – วิธีที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์...

3 โกหก ( 1ยน. 1:5-10) “เลิกและลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ยน. 1:5-10) { 3 โกหก } “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1ยน. 1:9 แนวคิด 3 โกหก โกหก 1 : พูดว่า “สนิทกับพระเจ้า”...