Select Page

เตรียมทาง (ยน. 1:23) “ต้องมีผู้ส่งสารอย่างพวกเรา ที่ต้องประกาศให้คนทั้งหลายได้รับรู้ แล้วที่เหลือพระเจ้าจัดการเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:23) { เตรียมทาง } ยน.1:23 ท่าน​ตอบ​ว่า “เรา​เป็น​เสียง​ของ​ผู้​ที่​ร้อง​ประ‌กาศ​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดาร​ว่า ‘จง​กระ‌ทำ​มรร‌คา​ของ​องค์​พระ‍ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​ตรง​ไป’ ตาม​ที่​อิส‌ยาห์​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ไว้”...

รู้จักพระเจ้า(ยน. 1:18) “คนในสังคมจะรู้จักพระเจ้าได้ ถ้าเราสำแดงความรักเหมือนพระเยซูต่อเขา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ยน.1:18 ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ‍เจ้า​เลย พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ผู้​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​พระ‍ทรวง​ของ​พระ‍บิดา พระ‍องค์​ได้​ทรง​สำ‌แดง​พระ‍เจ้า​แล้ว (ยน. 1:18) { รู้จักพระเจ้า} แนวคิด : – มนุษย์ไม่อาจเห็นพระเจ้าได้...

เกิดจากพระเจ้า (ยน. 1:13) “พระองค์เมตตาเรา ทรงเลือกเรา ทรงกระทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี้เพื่อเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:13) { เกิดจากพระเจ้า } [[ แนวคิด ]] : >> ฐานะการเป็นลูกของพระเจ้า – ไม่ได้เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นฝ่ายวิญญาณ – ไม่ได้เกิดจาก การสืบสายเลือดทางกายภาพ แต่ เกิดจากสืบสายเลือดทางฝ่ายวิญญาณ...

ลูกของพระเจ้า (ยน. 1:12) “เราควรทำตัวให้สมกับที่เป็นลูกของพระเจ้า ให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:12) { ลูกของพระเจ้า } [[ แนวคิด ]] : ??? มนุษย์ผู้ต่ำต้อยและชั่วช้า จะต้องทำอย่างไร จึงได้สิทธิเป็นลูกของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ? >>> เฉลย : ไม่มีทางเป็นไปได้เลย...

ไม่รู้จักพระองค์ (ยน. 1:10) “วันนี้ คุณลงทุนเวลามากเพียงใด เพื่อรู้จักกับพระองค์มากขึ้นอีกนิด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:10) { ไม่รู้จักพระองค์ } [[ แนวคิด ]] : – พระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่ในโลกที่พระองค์ทรงสร้าง แต่มนุษย์โลกไม่รู้จักพระองค์ เพราะ 2 สาเหตุ 1. มนุษย์ไม่มีทางรู้จักกับพระเจ้าได้ ถ้าพระองค์ไม่เปิดเผยให้เขารู้ 2....