Select Page

ทำไมพระเจ้าไม่ตอบ ? ( มคา. 3:4) “ต้นปี 2017 นี้ เหมาะเหลือเกินที่เราจะเริ่มต้นใหม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มคา. 3:4) { ทำไมพระเจ้าไม่ตอบ ? } “แล้วพวกเขาจะร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาห์เวห์ แต่พระองค์จะไม่ทรงตอบพวกเขา คราวนั้นพระองค์จะซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทั้งหลาย เพราะพวกเขาได้ก่อกรรมชั่วไว้หลายอย่าง” มคา. 3:4 แนวคิด...