Select Page

คำเทศนา “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

พระเจ้ามีจริง มีพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดอยู่จริง คือพระองค์เองผู้สร้างกัลปจักรวาล และทรงครอบครองและควบคุมมันอยู่ คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเจ้ามีจริง” (รม.1:18-21) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่...